PROJECTE DE MUNICIPALITZACIÓ ORA

Amb motiu de la finalització del contracte del servei de control i manteniment de l’aparcament regulat a la via pública (O.R.A), es va considerar necessari analitzar si seria convenient, sostenible i oportú fer un canvi en la forma de gestió del servei passant de la gestió indirecta del servei a la gestió directa. Es varen nomenar els membres de la Comissió que han d’elaborar la memòria per a estudiar el canvi en la forma de gestió.

El Regidor de Mobilitat que, en ús de la facultat que li confereix la legislació vigent elevi al Ple de l’Ajuntament de Palma, previ dictamen de la comissió el següent:                             

  1. Aprovar inicialment la Memòria comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics, jurídics i laborals aprovada per unanimitat pels membres de la Comissió d’estudi del canvi en la forma de gestió del servei d’estacionament regulat en superfície (ORA) a la ciutat de Palma, per gestió directa mitjançant la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA.
  2. Obrir un període d’informació pública mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, de la Memòria elaborada per la Comissió d’estudi pel canvi en la forma de gestió del servei d’estacionament regulat en superfície (ORA) a l’efecte de que pugui ser examinada i, s’escau, formular els suggeriments, les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents. La dita exposició pública es realitzarà per un període de trenta (30) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.