Informació general

Si voleu renovar el vostre distintiu de resident ORA, enviau-nos un correu electrònic i vos facilitarem un enllaç per poder pagar pel web municipal o bé un document per poder pagar al banc i, una vegada pagat, vos enviarem el distintiu a casa.

Amb la paraula ORA es defineix l’operació de regulació d’aparcament, tipificada als articles 56 a 68 de l’Ordenança municipal de circulació, amb l’objecte de fixar el temps màxim de permanència als aparcaments en superfície disponibles a la ciutat, per a aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el del domini públic destinat a aquest fi, condicionat al pagament previ d’un preu públic establert o d’una taxa, quan es tracti de l’obtenció dels distintius ORA per a residents.

Les entrades i les sortides de les zones d’estacionament amb horari regulat s’indiquen mitjançant senyalització vertical i, de forma complementària, amb marques viàries damunt el paviment de color blau o taronja, quan es tracta de zones incloses dins ACIRE i que tenen implantada l’ORA.

S’estableixen 8 sectors (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-43-2) o zones d’ ORA als quals es pot obtenir el distintiu de resident sempre que es compleixin els requisits establerts a l’Ordenança municipal de circulació.

A les zones, les vies i els estacionaments qualificats com a 0/0 o de rotació, només s’autoritza l’estacionament als vehicles que utilitzin tiquet horari, en els dies i les hores en què l’estacionament estigui subjecte a limitació d’horari.

De dilluns a divendres:
de 9.00 h. a 14.30 h. i de 16.30 h. a 20.00 h.

Dissabtes:
de 9.00 h. a 14.30 h

Excepcions:
L’horari de regulació del sector 3-1 (Mercat de Llevant) és:
De dilluns a dissabtes de 9.00 a 14.30 hores

Pagament per mòbil

MobiAPParc per Android

MobiAPParc per IOS

Pagament mitjançant expenedor amb targeta bancaria o bé en monedes

TARIFA ZONA 1

INTERIOR AVINGUDES I CALA MAJOR

(Vegeu plànol sectors 1-1, 1-2, 1-3 i Cala Major)

Mínim 30 minuts: 0,85 €
1 hora: 1,45 €
Màxim 2 hores: 2,65 €
Anul·lació per passar-se del temps: 6 €

TARIFA ZONA 2

CORONA EIXAMPLE CONFRONTANT AVINGUDES

(Vegeu plànol sectors 2-1, 2-2, 2-3 i 2-4)

Mínim 30 minuts: 0,65 €
62 minuts: 1,25 €
Màxim 2 hores: 2,35 €
Anul·lació per passar-se del temps: 5,50 €

TARIFA ZONA 3

EIXAMPLE PERE GARAU

(Vegeu plànol sectors 3-2)

Mínim 30 minuts: 0,35 €
63 minuts: 0,75 €
Màxim 3 hores: 2,10 €
Anul·lació per passar-se del temps: 3,50 €

APARCAMENT MERCAT DE LLEVANT

(Vegeu plànol sectors 3-1)

Mínim 30 minuts: 0,35 €
63 minuts: 0,75 €
Màxim 2 hores: 1,45 €
Anul·lació per passar-se del temps: 3,50 €

INSTRUCCIONS:

Pagament amb  la reducció del 50%: podeu pagar la multa en el termini de 20 dies naturals amb qualssevol de les següents formes:

  1. a) Per Internet al web de l’Ajuntament (https://pagaronline.palma.cat)
  2. b) A qualsevol sucursal de, BANKIA, CAIXABANK, BANCA MARCH, BBVA, COLONYA Caixa d’estalvis de Pollença i BANC DE SANTANDER
  3. c) Per gir postal dirigit a la Recaptació Municipal (pl. Santa Eulàlia, 9, 1r) indicant el número d’expedient i la matrícula
  4. d) A la Recaptació Municipal (pl. Santa Eulàlia, 9, 1r ) de 9 a 13’30 hores.

Podeu substituir el pagament de la sanció per un curset formatiu de seguretat vial SI la infracció denunciada està inclosa al decret de batlia que regula aquests cursets i compliu amb les condicions establertes al mateix decret.

Efectes del pagament reduït: el pagament amb quantia reduïda implica la finalització de l’expedient el dia del pagament, la renúncia a formular al·legacions o recurs de reposició i la detracció de punts l’endemà del pagament (art. 94 de l’LSV).

Al·legacions, sanció i caducitat:  en cas de disconformitat disposau d’un termini de 20 dies naturals per a al·legar mitjançant un escrit presentat a qualsevol oficina de Registre d’aquest Ajuntament (OAC)o per la seu electrònica de l’Ajuntament de Palma (sol·licitud genèrica), on constin la data, el lloc, el número d’expedient i la matrícula del vehicle  (art. 95.1 de l’LSV). L’òrgan instructor és la Unitat Administrativa de gestió de Multes de l’Ajuntament de Palma i el batle és l’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador (art. 84.4  de l’LSV). La presentació d’al·legacions suposa la pèrdua de la reducció. El procediment caduca al cap d’un any des que s’iniciï si no s’ha dictat resolució sancionadora (art. 112.3 de l’LSV).

D’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de circulació, els propietaris de vehicles que siguin persones físiques i que es trobin empadronats i amb domicili de fet a zona d’ORA, poden obtenir un distintiu de resident que els permetrà acollir-se a les exclusions de l’article 61 de l’Ordenança, únicament en l’àmbit del sector en el qual se situï el seu domicili i als llocs no prohibits per una norma general o per alguna senyalització restrictiva operant en cadascun dels sectors. L’exclusió no serà aplicable quan l’estacionament estigui catalogat com a zona 0/0.

En el cas de l’ampliació, poden sol·licitar distintiu de resident tots els propietaris de vehicles que siguin persones físiques que es trobin empadronades i amb domicili dins la trama groga, a part d’aquells ciutadans que ja gaudien d’aquest privilegi al sector 2/3.

Amb aquesta configuració es pretén, entre altres efectes, facilitar l’estacionament al resident versus el forà, perquè el resident pot estacionar gratuïtament (després d’abonar la quota anual de 24 €) a totes les places del sector que li corresponguin (no només dins l’ampliació), excepte en aquelles places prohibides per una norma general o senyalització restrictiva com reserves de PMR, motos, càrrega i descàrrega, etc.

L’Àrea de Mobilitat Sostenible ha modificat els articles 56 al 60 i 62 al 68 de la vigent Ordenança Municipal de Circulació relatius a les zones d’estacionent regulat (ORA), en el Ple de l’Ajuntament de 24 de novembre de 2022 i la posterior publicació en el BOIB núm. 30 (09-03-2023):

Els titulars dels vehicles (persones físiques) amb “contractes de renting” podrán obtenir el distintiu d’ORA.

Clarificació dels requisits per obtener el distintiu ORA:

–  Les persones físiques que estant empadronades i resideixen de fet a una zona ORA.

A la DGT ha d’estar anotat el contracte de renting. El domicili del vehicle, del titular i del conductor habitual han de coincidir amb el domicili del padró municipal.

– Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma.

– Estar d’alta al IVTM de l’Ajuntament de Palma.

  • En qualsevol moment en que no es compleixin les condicions, l’Ajuntament podrà anul·lar el distintiu.
  • El distintiu i el justificant del pagament de la taxa d’ORA (ticket) podrà ser físic o virtual.

MobiAPParc