L’Ajuntament de Palma promou en el Pla de mobilitat sostenible PMUS els camins escolars

com una de les mesures per a impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, la conscienciació i la informació.

Informació general

És un itinerari senyalitzat i segur que poden seguir els nins i nines en els trajectes d’anada i tornada a l’escola. El camí té un origen (un o diversos punts de partida) i un final del trajecte, que sempre és el centre escolar. Això vol dir que els infants van tots sols a peu pel carrer o amb companys de diferents edats per l’itinerari que té les condicions de més seguretat i accessibilitat.

 1.  Anàlisi de l’espai públic i la mobilitat de l’alumnat i les famílies. S’estudien els hàbits de mobilitat en els desplaçaments escolars, el grau d’autonomia amb què es desplacen els nins i nines, els sistemes de transport que fan servir (vehicle privat, transport col.lectiu, bicicleta, a peu…), la distància que hi ha entre el seu domicili el centre escolar, la percepció sobre l’itinerari que se segueix… i es reprodueixen els diferents recorreguts amb un plànol per a disposar d’informació sobre els vials amb major freqüència de pas.
 2. Planificació del camí escolar. Una vegada ha acabat la fase d’anàlisi de la mobilitat es formula una primera proposta de camí escolar a partir d’aquells trams amb més intensitat de pas i tenint en compte la morfologia urbana, la intensitat del trànsit rodat… La informació de les enquestes de mobilitat es complementa amb visites de camp i amb aportacions d’informadors clau (professorat, policia de barri, associació de pares i mares…)
 3. Execució d’actuacions tècniques. S’avaluen quines actuacions són necessàries per a la posada en marxa del camí escolar des de la perspectiva de la seguretat viària per reduir els riscs en els desplaçaments a peu i per a incrementar l’accessibilitat en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles (ampliació de voravies, reparació de paviment, ampliació de les zones d’accés, retirada d’obstacles, senyalització de passos de vianants…).
 4. Actuacions educatives. Se centren en normes bàsiques de seguretat viària impartides pel Departament d’Educació Viària de la Policia Local de Palma i amb sortides didàctiques d’observació i anàlisi del camí escolar per a conèixer el traçat i prendre consciència de les alternatives al vehicle per a desplaçar-se a l’escola.
 5. Activitats de divulgació. És important donar a conèixer el projecte a més de la comunitat educativa també al teixit associatiu del barri ja que és una millora que repercuteix a tots els ciutadans.

Participen en el camí escolar:

 • Principalment l’alumnat de 3r cicle d’educació primària.
 • Totes les famílies de l’escola. La participació pot tenir diferents nivells: com a acompanyants voluntaris en els desplaçaments, en la valoració de la seguretat dels itineraris o simplement com a usuaris, ja que en els seus desplaçaments a peu es beneficien de les millores de l’entorn urbà i de la percepció de seguretat.
 • El centre educatiu, que té un paper a les diferents fases i propostes del projecte com a l’hora de pasar les enquestes, amb la divulgació a les famílies i en la posada en marxa d’activitats educatives.
 • Les associacions i establiments del barri perquè una mobilitat sostenible afavoreix tots els veïns i veïnes del barri. És convenient la participació de les associacions del barri i també els comerços que es trobin a peu del camí escolar com a col·laboradors del projecte.
 • L’Ajuntament de Palma ja que diverses àrees i serveis municipals intervenen en el projecte: Infraestructures i Accessibilitat, Seguretat Ciutadana, Mobilitat, EMAYA, Educació, Infància…

Per a més informació podeu contactar amb Apol·lònia Mora al telèfon 971 44 94 06 o al correu amora@palma.cat

Camins escolars

Camins escolars

El camí escolar de Son Gotleu inclou els centres educatius CEIP Joan Capó, CEIP Es Pont, CEIP Gabriel Vallseca, Corpus Christi i Escoleta Sant Josep Obrer.

La ruta s’estructura entorn el carrer d’Indalecio Prieto, que esdevé la via principal i més llarga, a partir de la qual sorgeixen ramals secundaris que condueixen als diferents centres educatius del barri.

La llargària total del camí escolar de Son Gotleu són 1.275 metres, que s’han revisat des de la perspectiva de la seguretat, reduint els riscs en els desplaçaments a peu i incrementant l’accessibilitat en el sentit que tothom pugui desplaçar-se sense obstacles. S’han rebaixat les voravies, s’han ampliat les entrades a alguns recintes escolars (CEIP Joan Capó i escoleta de Sant Josep Obrer), s’han revisat tots els passos de vianants… . En definitiva s’ha reorientant el pas cap aquells carrers i voravies que reunien majors condicions de seguretat per als vianants.

Els infants també han fet sortides de valoració de l’entorn de la seva escola i han fet propostes de millora. Tots les valoracions coincideixen en dos punts crítics: la neteja i la manca d’aparcaments per a bicicletes.

Camí escolar Son Gotleu

El camí escolar de Can Capes, que inclou el centre educatiu de La Milagrosa, es va començar a utilitzar el 13 de gener de 2015.

Proposta de camí escolar:

El camí escolar de Can Capes s’estructura a partir del carrer de la Semolera, l’eix central i a partir del qual es defineixen tres punts d’inici:

 • Punt 1. Carrer dels Reis Catòlics / cantonada d’Isidoro Antillón que recull els infants que provenen a peu dels barris de Pere Garau, Hostalets… però també poden recollir els que venen amb cotxe des del carrer dels Reis Catòlics.
 • Punt 2. Parc d’Orson Welles, per als infants que provenen directament de Son Gotleu i la Soledat Nord.
 • Punt 3. Carrer d’Aragó cantonada amb el camí de Son Gotleu per als infants provinents de Son Fortesa, Son Fuster… És l’únic punt del carrer d’Aragó que per l’amplada permet un punt d’inici, ja que coincideix amb un pas de vianants amb semafor. Aquest continua a través del camí de Son Gotleu intersecció amb el carrer d’Onofre Jaume i el carrer de Cecília Riera fins al carrer de la Semolera

En total la intervenció a l’espai públic abraça un perímetre entorn de l’escola de 1.053 metres i els carrers següents:

 • Carrer de la Semolera
 • Carrer de Cecília Riera
 • Carrer d’Onofre Jaume
 • Camí de Son Gotleu
 • Carrer d’Isidoro Antillón

Can Capes

El camí escolar de Son Pisà inclou el centre educatiu CEIP Son Pisà  i s’estructura a partir del carrer de Vicenç Juan i Rosselló, on es localitzen els accessos al centre escolar, i inclou trams dels carrers següents: 

 • Carrer de Vicenç Juan i Rosselló 
 • Carrer de Son Calbet. Permet connectar amb l’escola d’infants Mama Ossa. 
 • Carrer de Martí Boneo - Carrer de Fèlix Escobar. Connecta amb l’entrada administrativa però sobretot facilita a les famílies que fan ús d’aquest vial amb vehicle privat. - Avinguda de Sant Ferran 
 • Carrer de Ramiro de Maeztu. Aquest vial s’incorpora al projecte de camí escolar per dos motius: donar una via d’accés ràpid i segur a peu a les famílies que viuen als carrers del Fortí i connectar amb l’escola d’Infants de Son Espanyolet (0-3 anys), atès que algunes famílies poden tenir infants escolaritzats a ambdós centres. 
 • Carrer de la Llibertat. És el carrer d’accés a l’escola per als alumnes de Son Espanyolet per la qual cosa s’ha senyalitzat la voravia que comunica amb aquesta barriada i el tram fins a la parada 223 de la línia 7 
 • Carrer de Pasqual Ribot. És el carrer d’accés per a les famílies de Camp d’en Serralta i per a aquelles que puguin utilitzar el transport públic de l’EMT.

Camí escolar Son Pisà

Camí escolar Santa Magdalena Sofia

Aquest camí escolar es dissenya entorn del centre educatiu de Santa Magdalena Sofia i s’estructura a partir del carrer de Francesc Martí i Móra, entre l’avinguda de Salvador Dalí i el carrer de Niceto Alcalá Zamora. Les famílies que acudeixen amb vehicle privat des de la Via de Cintura tenen així l’opció de poder deixar els seus fills i filles al carrer de Salvador Dalí o, si venen del centre de Palma, a la plaça de Barcelona, on, a ambdós indrets, s’hi troben un aparcament de vehicles en superfície.

El camí escolar de Son Cotoner comprèn un total de 1.424 metres i inclou els següents carrers:

 • Carrer de Montserrat Mascaró
 • Carrer de Miquel Gaietà Soler
 • Carrer del Pare Ignasi Fiol
 • Carrer de Nostra Senyora de Bonany
 • Carrer del Mont Lueri

El camí escolar de l’Arenal inclou el centre educatiu CEIP Els Tamarells. S’estructura a partir de la carretera Militar i inclou els següents carrers:

 • Carretera Militar des de les Cadenes a la plaça dels Nins
 • Camí de Ca na Gabriela
 • Avinguda d’Amèrica
 • Carrer de Rafel Ramis i Togores
 • Carrer de Gaspar Rul·lan

Camí escolar l'Arenal

El camí escolar de Son Serra inclou el centre educatiu CEIP Son Serra. S’estructura a partir del carrer de Maribel i té el seu inici al camí de la Vileta. Inclou els següents carrers:

 • Carrer del Llac dels Quatre cantons
 • Carrer de Pardo Bazán
 • Carrer de Matamusinos
 • Carrer de Gelabert

El camí escolar de Santa Catalina inclou els centres educatius CEIP Santa Catalina, Col·legi Verge del Carme i Col·legi Escolàpies Palma.  Inclou els següents carrers:

 • Carrer de Villalonga
 • Carrer de Murillo
 • Carrer de Caro
 • Carrer de Antich
 • Carrer de Comte de Barcelona