Informació general

Els contractes menors es defineixen exclusivament per la seva quantia (article 138.3r TRLCSP), és a dir, aquelles necessitats, el valor estimat de les quals, IVA exclòs, sigui:

  • Fins a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres,
  • Fins a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes.

Pots veure i cercar contractes menors fent clic en el següent enllaç: perfil del contractant

Enllaços d’interès