Informació general

Amb la paraula ZAR es denominen les zones de circulació amb aparcament restringit, i destinat a residents autoritzats o d’altres vehicles especials/exempts d’autorització, regulades a l’article 28 de l’Ordenança municipal de circulació.

Al municipi de Palma actualment hi ha 2 zones d’aparcament restringit:

  • Eix plaça de la Reina – Conquistador – Victòria – Palau Reial – plaça del Mercadal
  • Josep Anselm Clavé – Bartomeu Ferrà – Llorenç Vicens

Totes les entrades a les ZAR estan senyalitzades mitjançant senyals verticals complementats per senyalització horitzontal de color taronja.

Altres consideracions generals:

Ser resident autoritzat, vehicle especial o exempt d’autorització no eximeix de respectar les reserves existents (càrrega i descàrrega, motos, galeres, vehicle elèctric, contenidors, PMR, etc.) tal com recull l’Ordenança municipal de circulació.

Pel que fa a aquest tema cal tenir en compte que segons l’article 57 de l’Ordenança municipal de circulació, els espais reservats per a càrrega i descàrrega, i els que puguin estar afectats per un horari limitat en la seva utilització, quan estan situats a zona de l’ORA o ZAR, fora de l’horari de la seva concessió queden subjectes a la normativa d’aquestes zones.

Finalment, no s’ha d’oblidar que les zones ZAR de Palma es troben dins l’àmbit de l’ORA i per això el compliment de la normativa ORA no s’eximeix.

Residents autoritzats:

  • Eix plaça de la Reina-plaça del Mercadal

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/2 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/2 de l’ORA (Constitució, Mercat, Drassana i Sant Jaume) poden estacionar a la plaça de la Reina, excepte les places del lateral de l’Hort del Rei i el c. del Conquistador (lateral de nombres parells).

 

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/1 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/1 de l’ORA (la Calatrava, Catedral, Santa Eulàlia i Sant Bartomeu) poden estacionar a tota la zona ZAR de l’eix plaça de la Reina-plaça del Mercadal, excepte les places situades al sector 1/2 de l’ORA (vegeu el paràgraf anterior).

  • Josep Anselm Clavé

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/3 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/3 de l’ORA (Banc de l’Oli i Missió).

Vehicles especials o exempts d’autorització:

  1. Els destinats a transport de mercaderies per a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega, en l’horari que autoritzi la Batlia.
  2. Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes, i les bicicletes.
  3. Els de serveis de seguretat, sanitaris i de prevenció d’incendis, i els proveïts de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
  4. Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat, la Comunitat Autònoma, el Consell Insular o el Municipi, que estiguin destinats directament i exclusiva a prestar els serveis públics de la seva competència, quan duguin a terme aquests
  5. Els vehicles de companyies de serveis generals o concessionaris/contractistes de serveis públics, quan realitzin treballs o serveis als dits vials.
  6. Els vehicles elèctrics dotats del distintiu corresponent (distintiu autonòmic MELIB i/o distintiu zero emissions DGT).

Enllaços d’interès

Zones Z.A.R.