Projecte aparcament Josep Darder Metge

Construcció d’un aparcament de tres plantes i una capacitat màxima de 577 places

El nou aparcament s’ubicarà al sud-oest de la ciutat, a l’eixample esquerre, fora de la corona de les Avingudes de Palma, concretament al carrer de Josep Darder, Metge, el vial de circulació entre la plaça de Miquel Dolç i el carrer del Cardenal Despuig que delimita els barris de Son Canals i Pere Garau.

Des del punt de vista de la mobilitat, el nou aparcament es localitzarà en un punt estratègic de la xarxa viària, de vianants i ciclista. L’aparcament actuarà com un node connector dins les xarxes i millorarà la qualitat de l’espai per als vianants i del desplaçament per als ciclistes.

El nou aparcament augmentarà la capacitat d’aparcament de la zona habilitant places fora de calçada. En línies generals, el nou aparcament pot tenir un efecte positiu a la mobilitat. Destaca l’increment del valor i la millora de la qualitat de l’espai públic, la millora de la capacitat i les condicions d’aparcament, l’augment de la seguretat viària, i la millora ambiental i de la capacitat d’atracció per a l’activitat de lleure i el comerç.

Pel que fa a la urbanització, s’estén l’àmbit del projecte fins arribar al carrer d’Aragó i la plaça de Miquel Dolç. La definició d’aquesta nova secció suposa dotar la vorera sud amb una amplada de 4 m.

Pel que fa a la calçada, es dota amb 3 carrils de circulació en coherència amb la secció transversal del carrer de Jaume Balmes i donant així continuïtat a aquest eix.

La proposta inicial és que el nou aparcament operi en règim d’explotació mixta, una vegada previstes les necessitats d’estacionament forà, reflectides en una ocupació diürna de l’aparcament de places no regulades de més del 100% al barri de Pere Garau i entre el 90 i el 100% al barri de Son Canals.

Presentació del projecte

CONTACTE SMAP: 971 21 46 46      info@smap.palma.es