Informació general

Per a poder identificar els vehicles elèctrics i ser beneficiaris dels avantatges que tenen al municipi, cal disposar d’un distintiu que permeti identificar-los.

distintiu-vehicle-electric

Distintiu autonòmic de vehicle elèctric (MELIB)

En no existir un distintiu per al vehicle elèctric a escala nacional, l’Ajuntament de Palma i el Govern Balear varen impulsar la implantació del distintiu autonòmic de vehicle elèctric (conveni de col·laboració signat l’octubre de 2012) que va permetre la seva implantació en totes les Illes Balears, i al qual es van adherir diferents municipis de les Illes.

Aquest distintiu, col·locat al vidre del davant del vehicle, permet identificar els vehicles elèctrics

distintiu-vehicle-electric-dgt

Distintiu ambiental 0 emissions (DGT)

La DGT classifica els vehicles en diferents categories segons criteris mediambientals, i a l’abril de 2015 posa en marxa el distintiu ambiental “0 emissions”.

Els vehicles que compleixen els requisits per a obtenir aquest distitntiu són:

–  Vehicle elèctric de bateria (BEV),

–  Vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV),

–  Vehicle híbrid endollable (PHEV)  amb una autonomia mínima de 40 km de forma exclusivament elèctrica

–  Vehicle elèctric de cèl·lula de combustible (FCEV).

–  Vehicle de combustió d’hidrogen  (HICEV)

Aquest distintiu es lliura en el moment de la matriculació del vehicle, i per a tots els titulars d’aquests vehicles matriculats amb anterioritat a l’aparició del distintiu se’ls ha enviat per correu. (L’organisme encarregat de la seva tramitació és la Prefectura Provincial de Trànsit). Hi ha la possibilitat de sol·licitar duplicats.

L’Ajuntament de Palma reconeix tots dos distintius indistintament per a identificar visualment els vehicles elèctrics i ser beneficiaris dels avantatges destinats a aquests.

Tramitació per a l’obtenció del distintiu de vehicle elèctric “MELIB”:

 • Requisits que han de complir els vehicles: Vehicles totalment elèctrics (BEV i REEV)
 • El Govern Balear tramita la seva expedició.
 • Se sol·licita a les oficines del Registre del Govern Balear – UDIT (tràmit 033- Obtenció del distintiu de vehicle elèctric “MELIB”) i el seu lliurament és immediat.
  (Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) C. del Bastió d’en Sanoguera, 2. Tel.: 971 784 995 – Fax: 971.784.556)

Mesures per a afavorir l’ús del vehicle elèctric

L’Ajuntament de Palma, compromès amb el foment de les energies alternatives als combustibles fòssils, segueix afavorint i donant suport a la implantació del vehicle elèctric a l’entorn urbà en base a les directrius de les autoritats nacionals i les marcades per la Unió Europea implantant, entre altres mesures:

Els vehicles elèctrics que disposen d’algun dels distintius reconeguts (distintiu de vehicle elèctric-MELIB i/o distintiu ambiental 0 emissions-DGT) estan exclosos de la limitacions de temps i sense obligació d’obtenir el tiquet o comprovant inherent a la normativa ORA .

Els vehicles identificats com a vehicles elèctrics poden estacionar a les zones ZAR de J. Anselm Clavé i de plaça de la Reina – Conqueridor.

Aparcament gratuït els primers 30 minuts per als vehicles elèctrics en càrrega.

Recàrrega gratuïta.

Aparcaments de rotació amb punts de recàrrega de VE.

 • Parc de la Mar (5 places)
 • Via Roma (5 places)
 • Marquès de la Sènia (5 places)
 • Santa Pagesa (1plaça)
 • Manacor (1 plaça)
 • La Riera (1plaça)

Els vehicles identificats com a vehicle elèctric no poden circular per les àrees de circulació restringida (ACIRE), ni pel c. d’Antoni Maura direcció pl. de la Reina, ni pel c. de la Riera direcció pl. de Joan Carles I a excepció dels degudament autoritzats.

Els vehicles elèctrics tenen una bonificació en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aquesta bonificació no és automàtica, els interessats han de sol·licitar-la a l’Ajuntament dins dels terminis establerts

(Ordenances fiscals i de preus públics any 2016, 11300 – Impost sobre vehicles, article 5, apartats 2) i 3).

… / …

2) Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel al seu funcionament exclusivament fonts d’energia no contaminant, podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. A aquest efecte, els interessats ho hauran de sol·licitar a l’Administració municipal en el termini d’un mes des de la data de matriculació, o abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost.

3) Els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), que estiguin homologats de fàbrica, podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota durant els tres primers períodes impositius des de la data de la seva primera matriculació. Quan es tracti de vehicles de transport col·lectiu, amb més de 9 places inclosa la del conductor, la bonificació serà del 75%. Els interessats hauran de sol·licitar-ho en els mateixos terminis de l’apartat anterior.

Estacions de recàrrega municipals a la via pública

A les places destinades a punts de recàrrega de vehicles elèctrics, els vehicles només poden ocupar-les si estan fent una recàrrega. No són places d’estacionament.

Telèfon d’incidències a les estacions de recàrrega municipals: 900 705 900

 • ARAGÓ, 2
 • PASSEIG MALLORCA, 28
 • JOAN MARAGALL – AVINGUDES
 • FRANCESC FIOL I JUAN, 12
 • BALANGUERA, 29
 • SETZE DE JULIOL, 83
 • JAUME III, 18
 • ARAGÓ, 4

Targeta per a la recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega municipals.

Hi ha dues maneres d’accedir als punts de recàrrega instal·lats per l’Ajuntament de Palma a la via pública:

1) Amb l’aplicació mòbil MELIB:
– iOS (es): https://apps.apple.com/es/app/melib/id1459499726?l=es&ls=1
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fundaciobit.melib.app

2) Amb la targeta de recàrrega:
– La TIB (prèviament vinculada: https://www.melib.es/faq)
– La MELIB (https://institutbalearenergia.cat/xarxa-melib-2/)

TARGETA MELIB
L’Ajuntament de Palma ha arribat a un acord amb la Conselleria d’Energia i Canvi Climàtic per a l’ús d’aquesta targeta que permeti a més d’usar-la en els punts de recàrrega instal·lats per l’Ajuntament de Palma, usar-la en els punts que ha promogut el Govern Balear en altres municipis de les Illes Balears.

La targeta MELIB de recàrrega de vehicles elèctrics emesa per l’Institut Balear de l’Energia:
– Té un cost actual de 5 €.
– Servirà per a tots els punts de recàrrega subvencionats pel Govern de les Illes Balears (uns 150).
– No té límit de recàrregues.

Als punts de recàrrega només és pot recarregar, no estacionar.

Enllaços d’interès

 • Distintiu ambiental facilitat per la DGT: Veure web
 • Distintiu autonòmic (MELIB): Veure web

Mapa punts de recàrrega a Palma

Mapa punts de recàrrega a Illes Balears

Mou-te per Palma amb vehicle elèctric!


Cada vegada els vehicles elèctrics van agafant més força en el parc mòbil de les ciutats. És per això que Palma disposa de diferents punts de recàrrega
de vehicles elèctrics i a més a més promou l’ús d’aquest amb mesures com la zona ORA gratuïta.

DADES D'INTERÈS:

Punts públics de recàrrega

Places pàrquing vehicle elèctric