Informació general

L’Ajuntament facilita una identificació als vehicles autoritzats al transport i que, degut a les seves característiques (de menys de 3.500 kg), no tenen possibilitat d’obtenir la tarja de transports.

  • Únicament podran utilitzar les zones reservades de càrrega i descàrrega els vehicles destinats al transport de mercaderies o els que hi estiguin degudament autoritzats, a l’efecte de realitzar les operacions de càrrega/descàrrega o repartiment i durant un termini màxim de 30 minuts, llevat de senyalització horària expressa.
  • El temps d’estacionament es compta mitjançant un distintiu o disc de control en el qual s’indica la data i l’hora d’arribada. L’esmentat distintiu de control s’ha de col·locar a la cara interior del parabrisa davanter del vehicle de forma que sigui visible des de l’exterior.
  • Els espais reservats per a càrrega i descàrrega i els que puguin estar afectats per un horari limitat en la seva utilització, quan estiguin ubicats a zona d’ORA, zona blava o ZAR, fora de l’horari de la seva concessió queden subjectes a la normativa d’aquestes zones.
  • En tots els supòsits en els quals no existís en els voltants una zona habilitada per a càrrega i descàrrega o que, a causa de les característiques de la mercaderia, ja pel seu volum o fragilitat o a causa de les condicions del servei no fos possible utilitzar aquella, serà necessària l’obtenció d’autorització municipal expressa per a l’ocupació de la via pública, amb l’abonament del preu públic corresponent.
  • Podran autoritzar-se zones reservades sol·licitades a instàncies dels comerciants de determinades zones, requerint, en tot cas, informe previ dels tècnics municipals . Aquestes zones s’autoritzaran sempre en precari , i podran ser modificades o suprimides per circumstàncies que afectin la circulació o l’interès general.

Pots consultar tota la informació per a sol·licitar la targeta municipal de càrrega i descàrrega en el següent enllaç: obtenció de la targeta municipal de càrrega i descàrrega