La bicicleta és ràpida, pràctica, saludable i ambientalment responsable. Circulant amb bicicleta fas la ciutat molt més agradable i redueixes els embossos. Amb la bicicleta tots hi sortim guayant!

L’Ajuntament de Palma ofereix un BiciPalma, un sistema de bicicleta pública que facilita els desplaçaments de curta distància per Ciutat. Aquest servei posa a l’abast de tots els ciutadans, més de 290 bicicletes públiques i una xarxa de carril bici de més de 92 km. Per altra banda el municipi compta amb més de 2.879 pàrquings per als usuaris de bicicletes privades.

Informació general

Vies per les quals poden circular els cicles

Els cicles poden circular per les següents vies: carril bici, vorera bici, calçada (incloent-hi ciclocarrers i carrers de residents), sendes ciclables.

Per les places, carrers per a vianants i les zones només per a vianants únicament horari nocturn (entre les 20 i les 10 hores) i els dies festius sempre que no hi hagi aglomeracions i recordant que la prioritat és sempre dels vianants.

Els menors de 12 anys, si no sobrepassen la velocitat dels vianants i van acompanyats d’un vianant adult, poden circular per les voravies, les places, els parcs i els jardins.

Mapa de la tipologia de les vies ciclistes

Circulació pels ciclocarrers

Són els carrers que permeten completar els itineraris ciclistes. Per això es delimita amb marques viàries a la calçada al centre del carril de circulació l’espai destinat a la circulació de cicles.

La velocitat de circulació de la resta de vehicles s’ha d’adaptar a la dels cicles i en qualsevol cas no es poden superar els 30 km/h. Tampoc no es poden fer avançaments a cicles en el mateix carril de circulació

Circulació per la calçada

Els cicles, circulant per la calçada, gaudeixen de les prioritats de pas previstes a les vigents normes de trànsit i han de respectar la senyalització horitzontal, vertical i semafòrica, si no hi ha una senyalització específica que ho restringeixi.

Quan devora la calçada hi ha algun tipus de via ciclista hi han de circular preferiblement, però poden utilitzar la calçada si no circulen a una velocitat anormalment reduïda ni entorpeixen el trànsit.

Circulació pels carrers reidencials

Són les vies incloses en àrees senyalitzades amb el senyal vertical s-28/ (carrer residencial). En aquests carrers es permet la circulació dels cicles a contrasentit, però en aquets cas no tenen cap prioritat de pas i han de circular a velocitat reduïda, com a màxim 10 km/h.

Circulació per les sendes ciclables

Vies per a vianants i cicles, segregades del trànsit motoritzat, i discorren per espais oberts, parcs, jardins, passeigs no urbans o bosc. El vianants tenen prioritat de pas i la velocitat màxima del cicles és de 15 km/h.

IMG_3887La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta  és una associació composta per entitats locals, que té per objecte la generació d’una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb el fi de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el mitjà urbà.

logo_RCXB-1

Palma es membre de la Junta directiva de la xarxa de ciutats per la bicicleta.
El Biciregistro és un sistema Informatiu nacional de registre de bicicletes, propietat de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta que compta amb la participació de la Direcció General de Trànsit i ajuntaments. Té una modalitat gratuïta i una altra amb un cost de 7 € per bicicleta que inclou el kit de marcatge.

La vostra bicicleta quedarà registrada a la zona geogràfica que hàgiu seleccionat: si l’Ajuntament de la vostra localitat té implantat el Biciregistro (consultau llistat actualitzat en aquest web) haureu de seleccionar aquesta zona.

Si la vostra ciutat no està adherida al Biciregistro haureu de seleccionar la zona de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta però no disposarà del kit de marcatge. La policia local de la vostra localitat no tindrà accés al web de Biciregistro i per tant la cerca es veurà limitada per aquest motiu; no obstant això disposareu de tots els avantatges del sistema quant a dissuasió, protecció i identificació personalitzada de la vostra bicicleta. Contactau amb admin@biciregistro.es per a qualsevol dubte.

El Biciregistro inclou el registre voluntari de bicicletes a través del web biciregistro.es associat a un sistema de cerca de bicis en el qual exerceixen un paper fonamental el “llistat de bicicletes desaparegudes” i el “llistat de bicicletes localitzades”

La disminució de robatoris s’aconsegueix gràcies a un registre normalitzat i únic per a cada bicicleta, que recull totes les dades en un llistat a nivell nacional, i identifica cadascuna de les bicis a través d’uns adhesius de registre, que es pot reforçar amb un marcatge físic opcional complementari i aconsellable.

El web biciregistro.es atorga a cada bicicleta un codi de registre que a més figura en els adhesius de registre. Aquests adhesius estan fabricats en material de molt difícil extracció que, en cas d’agressió, deixa el codi gravat en el bastidor, visible sota llum ultraviolada.

El Registre de Bicicletes dificulta el comerç il·legal i possibilita la recuperació d’una bicicleta robada o extraviada, tot això a través de les eines que es posen a disposició al web biciregistro.es, ja que tots poden comprovar si una bicicleta està registrada o no i deixar informació en l’historial. Aquesta funcionalitat és molt important per a afavorir la col·laboració de les forces i cossos de seguretat i de tallers i tendes de bicicletes.

Registra gratuïtament la teva bicicleta:

1. L’usuari s’ha de registrar a www.biciregistro.es

2. Introduieix les dades i fotografies de la teva bicicleta.

Per a major seguretat:

3. Identifica amb el kit de marcatge (7€)

4. Validar el registre: l’usuari acudirà a l’oficina validadora (Carrer Sant Joan de la Salle, 6 de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h) on es comprovaran les seves dades mitjançant presentació del DNI o un altre document vàlid i també es comprovarà que s’ha fet el pagament i se li entregarà el kit amb el número de registre que es consignarà a la base de dades i es validarà el registre.

DADES D'INTERÈS:

km carril bici a Palma

Semàfors Bici

N. pàrquings bicicletes