Mapa de vies ciclables

Característiques d’un VMP

Recorda que…

Patinets Elèctrics

Vehicles de mobilitat personal

Els VMP poden definir-se com a vehicles capaços d’assistir l’ésser humà en el seu desplaçament personal, els quals, per la seva construcció, poden excedir-ne les funcions i estar dotats de motor elèctric.

Es consideren vehicles de mobilitat personal (d’ara endavant VMPs) els d’una roda o més, dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats de seient si estan dotats de sistema d’autoequilibratge. Han de complir les característiques tècniques que estableixi la normativa estatal vigent en cada moment i llur disseny, fabricació i comercialització s’han d’ajustar als requisits tècnics que estableixi la legislació vigent en matèria de seguretat industrial i de seguretat general dels productes, i als processos de certificació que la legislació estableixi en el futur.

Els VMPs que circulin per qualsevol via del terme municipal de Palma han de disposar de timbre, sistema de frenada, llums i elements reflectants homologats perquè es puguin detectar a una distància de 150 m.

 1. No es permet circular per les vies de la ciutat amb vehicles de mobilitat personal si no compleixen els requisits tècnics de certificació establerts o els requeriments d’homologació prevists a la normativa aplicable.
 2. Es prohibeix la circulació dels VMP a les voreres, les places, els parcs, els jardins i altres espais públics destinats en exclusiva als vianants.
 3. S’han de respectar en tot moment les normes generals de circulació establertes tant a l’Ordenança de circulació com a la normativa i la legislació de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial.
 4. No es pot circular amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 5. No es pot circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil.
 6. No es pot circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes per la normativa general de trànsit o sota els efectes dedrogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
 7. No es pot circular amb acompanyant.
 8. L’edat mínima permesa per a circular amb un VMP per les vies i els espais públics és de 15 anys.
 9. Els VMP que circulin per qualsevol calçada han de disposar de timbre, sistema de frenada, llums i elements reflectants homologats, i la persona que els utilitzi ha de mantenir-se dreta i dur un guardapit o qualque element reflectant envoltant el cos. Es recomana als conductors que utilitzin casc homologat i disposin d’una assegurança de responsabilitat civil.
 10. Als passos de ciclista s’ha de reduir la velocitat a pas de vianant i passar quan els vehiclesde la calçada els puguin veure.
 11. En circular s’han de dur encesos els llums per a millorar la seva visualització per part dels altres usuaris de la via.
 1. Pels carrils bici, amb les mateixes condicions que els cicles.
 2. Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 3. Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats iguals o inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

Descàrrega d’arxius