Informació general

L’Ajuntament pot expedir un llicència de gual per tal de facilitar l’entrada a un accés de vehicles, impedint l’estacionament a la via pública. El Departament de Mobilitat gestiona els expedients nous tant de guals vinculats a un únic habitatge com els vinculats a una llicència d’activitat.

Es pot tramitar via telemática, o presencial davant qualsevol oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.”

 

En cas de dubtes tècnics, es poden fer consultes telefòniques.

Sol·licitud general de l’Ajuntament de Palma signada (el podeu descarregar aquí), i on s’han de fer constar:

 • Nom i número del carrer on es troba l’accés a l’aparcament.
 • Nombre de vehicles que hi caben.
 • Existència o no de vorera.
 • Tipus de local:
  • Privat, amb cabuda de fins a 4 turismes o 10 motocicletes o bicicletes.
  • Privat, amb cabuda de més de 4 turismes o més de 10 motocicletes o bicicletes.
  • Negoci (gual laboral de 8 a 20.30 hores els dies feiners)

Full de dades sobre llicència de gual (model MG01).

Declaració responsable de sol·licitud de llicència de gual signada (model MG02 o MG03).

Per a guals vinculats a un únic habitatge: documentació que relacioni a la persona peticionària de la reserva d’espai (gual permanent) amb l’edificació (rebut de l’IBI, escriptura de propietat, contracte de lloguer…)

Per a guals vinculats a activitat: referència de l’activitat a la qual està vinculada el gual, número d’expedient i/o títol habilitant, si s’escau.

Fotografies actuals (vista general de tota la façana, vista de l’accés des del núm. de Població).

La presentació de la documentació abans esmentada no eximeix d’aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per a la tramitació de la llicència.

Per a canvis de titular de gual, els nous propietaris, arrendataris i/o usufructuaris dels locals, aparcaments o dels espais d’estacionament a l’aire lliure, han de presentar:

– Sol·licitud general

– Full de dades de canvi de titularitat de gual (MG05)

– Document que relacioni al nou titular amb l’aparcament (escriptura, contracte de lloguer…)

– Còpia de la sol·licitud /comunicació de canvi de titularitat de la llicència d’activitats, en el seu cas.

Per a canvis de titular de guals vinculats a una llicència d’activitat, s’ha de sol·licitar, amb carácter previ, la comunicació de transmissió o canvi de titular d’activitat al Departament d’Activitats i seguretat dels edificis de l’Ajuntament de Palma

El termini de tramitació és de 3 mesos

Descàrrega d’arxius