El PMUS és un Pla participat, que marca unes línies estratègiques que permetran avançar en la transformació de Palma i, sobretot, aconseguir una ciutat més sostenible, saludable, amable i segura.

El PMUS ha analitzat les dades de mobilitat actuals a Palma amb les següents característiques:

-Una ciutat que incrementa la població any rere any

-Taxes de motorització elevades: 529 turismes/1000 habitants,

-Percepció de la bicicleta com a transport més eficient

-Increment de la mobilitat a peu: 8%.

-El 85%de la població té una línea de l’EMT Palma a menys de 5 minuts i una

freqüència mínima de 10 minuts.

Què cerca el PMUS? Una distribució de les diferents formes de moure’s per la ciutat i per això proposa mesures per promoure aquest canvi amb alternatives viables.

Amb aquest transvasament s’hauria d’aconseguir el 2030:

· Reducció d’un 9% en vehicle privat (del 45 al 36 per cent)

· Creixement del transport públic en un 5% (del 13 al 18 per cent)

· Creixement VMP en 1,2 % (del 0,8 al 2 per cent)

· Creixement bici en un 0,8 % (de l’1,2 al 2 per cent)

· Creixement desplaçaments a peu en un 2%: del 40 al 42 per cent.

Què es vol aconseguir amb el PMUS?

· Reducció de les emissions de CO2 23%-40%

· Menys contaminació acústica: menys de 53 dBA de mitja diaris

· Assolir el límit de l’OMS d’emissions: 30 µg/m3.

· 80% de la ciutadania resti a menys de 350 metres d’una xarxa bàsica de vianants i/o ciclista.

· 90% de la població estigui a prop del transport públic, amb una freqüència de 10 minuts de mitjana.

· Reduïr al màxim els accidents greus.

A partir d’aquest punt de partida es plantegen 7 línies estratègiques per tal de disminuir l’ús del vehicle privat i integrar la mobilitat motoritzada essencial, aquella per la qual no existeix una alternativa- a l’entorn urbà.

El PMUS aglutina 40 accions estructurades en 7 eixos a executar en els propers vuit anys que tenen un pressupost de 88 milions d’euros, un 53% de les quals es destina a millorar l’oferta per a vianants.

1. Transformar Palma en la ciutat dels 15 minuts millorant la qualitat de l’espai públic.

-Que tota la població tingui a cinc minuts a peu (menys de 350 metres) un eix de qualitat per a vianants (voreres amples i accessibles) que el connecti amb la resta de la ciutat.

-Crear centres de barris que siguin focus d’activitat social i econòmica.

-Garantir l’accessibilitat universal als itineraris per a vianants.

El PMUS també vol implantar entorns escolars protegits que millorin la seguretat viària dels infants i promoguin els desplaçaments a peu (S’actuarien més de 1.500 Ha, el 8% de Palma).

2. Millorar el servei del transport públic: EMT Palma:

Nous corredors de transport públic en bus reforçant els corredors d’alta demanda.

-Creació de 12 quilòmetres més de nous carrils bus: s’arriba als 17 quilòmetres de carril bus.

-Priotzació semafòrica del bus.

-Millora de l’informació a l’usuari del bus.

Sector del taxi:

-Millorar el servei de taxi: digitalització del servei

3. Potenciar la bicicleta

-Completar la xarxa d’itineraris ciclista i de VMP (prioritzar carril bici a la calçada i crear 54,2 km nous d’eixos ciclistes que se sumarien als 95 actuals).

-Augmentar el número d’aparcament per a bicicletes i VMP.

-Ampliar el sistema de bicicleta pública

4. Pacificació del trànsit

Ampliació d’ORA a aquells barris que compleixen uns requisits: saturació de l’estacionament en calçada durant el dia, oferta de transport públic adient, viatges procedents de fora de la via de cintura. Exemple: completar barri de Santa Catalina, Camp d’en Serralta, Fortí, Bons Aires, Pere Garau i Foners. Nou barri: un tram de Camp Redó i Plaça de Toros.

La proposta és ampliar 12.000 places que s’afegiran a les 12.000 existents:

-Augmentar la dotació d’aparcaments fora de la calçada per a residents. Creació d’entre 5.000 i 10.000 noves places d’aparcaments per a residents (10 nous aparcaments).

-Nous aparcaments dissuasius (6 nous) que amb els ja existents tindrien una capacitat de 5.000 places.

5. Optimització càrregues i descàrregues.

Optimització de l’ús dels càrregues i descàrregues, adaptant la ubicació i el funcionament a les necessitats del sector. Elaboració d’un Pla de Distribució

Urbana de Mercaderies i implantar instruments tecnològics per controlar la màxima durada de l’estacionament.

6. Canvi cap a energies més netes

Implantació de la zona de baixes emissions al centre de la ciutat on hi ha una excel·lent oferta de transport públic. Objectiu: millorar la qualitat de l’aire reduint les emissions de co2 provocades pel trànsit. Limitació d’accés als vehicles més contaminants.

-Promoure l’ús dels vehicles de baixes emissions en el transport públic urbà.

Renovació de la flota de vehicles municipals amb criteris ecològics.

-Criteris mediambientals a la tarifació de l’ORA.

-Regular la localització de punts de càrrega i promoure la implantació de gasineres i hidrogeneres.

L’actualització del PMUS ha estat redactada per consultora Doymo de la mà de diferents organismes i entitats col·laboradores com l’SMAP, l’EMT, EMAYA, Policia Local i Govern Balear.

Així mateix, integra informació de les aportacions rebudes a partir d’entrevistes i reunions amb el teixit empresarial, associacions i entitats multidisciplinars.