Informació d’atenció al públic

Per a realitzar qualsevol tràmit presencial és pot demanar CITA PREVIA al web

Sol·licitud Cita prèvia ORA – ACIRE – Càrrega i descàrrega (palma.cat)

També es podrà atendre, de manera presencial i sense cita prèvia, en horari d’atenció al públic de 9:00 a 12:00 hores.

Així mateix, podeu enviar-nos la documentació a través del nostre correu electrònic (oraacire@palma.cat) i agilitzarem els tràmits el màxim possible.

Amb la paraula ACIRE es denominen les àrees de circulació restringida regulades als articles del 24 al 27 de l’Ordenança municipal de circulació. Es tracta de zones especials a les quals només es permet la circulació dels vehicles autoritzats i que, per tant, disposen de la targeta d’ACIRE corresponent, o dels exempts d’obtenir autorització per les seves característiques especials (serveis sanitaris, prevenció d’incendis, motocicletes, proveïts de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda…). Al municipi de Palma actualment hi ha 12 àrees de circulació restringida, amb la següent denominació:

BANC DE L’OLI | LA CALATRAVA | CATEDRAL | CONSTITUCIÓ | DRASSANA | ELS HOSTALETS | EL JONQUET | PLAÇA DEL MERCAT | SANT BARTOMEU | SANT JAUME | SANTA EULÀLIA | MISSIÓ

Resident

Poden sol·licitar autorització d’accés i aparcament per als següents vehicles:

 • Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats     Presencial
 • Vehicles que posseeixen mitjançant un contracte de rènting o lísing, aportant còpia d’aquest contracte en el qual figurin com a arrendataris    Presencial
 • Vehicles que posseeixen en règim de retribució en espècie, mitjançant un certificat del representant legal de l’empresa titular del vehicle. En aquests casos tenen dret a aparcar a l’ACIRE corresponent però sense poder obtenir el distintiu de resident de l’ORA.    Presencial
 • Vehicles temporals en règim de lloguer. S’ha d’aportar una còpia del contracte d’arrendament en el qual figura com a arrendatari. En aquests casos tenen dret a aparcar a l’ACIRE corresponent però sense obtenir el corresponent distintiu d’ORA. Presencial

Cotxera

Poden sol·licitar autorització  d’accés propietaris o arrendataris d’una plaça de garatge als següents casos:

 • Les persones físiques o jurídiques propietàries o arrendatàries d’una plaça de garatge, cotxera o similar a ACIRE. El titular ha de presentar la documentació següent:
  • Si és propietari, l’escriptura del propietari
  • Si és arrendatari, l’escriptura d’arrendament
 • Els administradors i els propietaris dels parquings per a ús compartit

Presencial Online

Establiments o comerços

Poden sol·licitar autorització d’accés titulars o vinculats a un comerç, empresa o despatx professional als següents casos:

 • Els titulars d’un comerç, empresa o establiment obert al públic, així com de despatxos professionals situats a l’interior d’ACIRE poden sol·licitar autorització d’accés a l’ACIRE per als vehicles següents:
  • Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats.
  • Vehicles que posseeixen mitjançant contracte de lísing o renting, aportant una còpia del contracte en el qual figuren com a arrendataris.
  • Vehicles temporals en règim de lloguer. S’ha d’aportar una còpia del contracte d’arrendament en el qual figura com a arrendatari.
 • Els titulars poden sol·licitar autorització per als vehicles que tenen una vinculació amb l’establiment o comerç a conseqüència d’un contracte de distribució. En aquests casos han d’aportar el document que acrediti la vinculació del vehicle amb la prestació del servei o l’activitat que realitza l’empresa o el comerç.

 Presencial

Propietaris d’immobles no empadronats

Poden sol·licitar autorització d’accés propietaris d’immobles no empadronats als següents casos:

 • Els propietaris d’un immoble situat a l’interior de l’ACIRE poden sol·licitar autorització d’accés a l’ACIRE per als següents vehicles:
  • Vehicles que són propietat seva o dels quals són conductors habituals degudament acreditats.
  • Vehicles que posseeixen mitjançant contracte de lísing o renting, aportant una còpia del contracte en el qual figuren com a arrendataris.
 • Si es tracta d’un cotxe de lloguer a curt termini el titular ha de sol·licitar una autorització per a circular per l’ACIRE corresponent al seu habitatge sense vincular-lo inicialment a una matrícula, si bé amb cada contracte de lloguer a curt termini ha d’enviar a l’Ajuntament el contracte de lloguer corresponent, el titular del qual ha de coincidir amb el de l’autorització ACIRE.

 Presencial

Residents depenents empadronats no posseïdors de vehicles

Poden sol·licitar autorització d’accés residents depenents empadronats als següentes casos:

 • Es considera persona depenent la que es troba en una situació permanent o temporal que li impedeix dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària i, per tant, necessita ajuda d’una altra o altres persones per a realitzar-les. Aquesta condició s’ha d’acreditar degudament davant l’Ajuntament. Així mateix, s’inclouen en aquest grup les persones de més de 70 anys i les menors de 12 anys.  Online

Persones amb mobilitat reduïda

Poden sol·licitar autorització d’accés i aparcament les persones amb mobilitat reduïda als següents casos:

 • S’assigna una autorització per a circular amb el seu vehicle habitual per ACIRE fins a la data de caducitat de la targeta. Aquestes autoritzacions es concedeixen per a circular i aparcar fent visible la targeta de mobilitat reduïda al vehicle, i atorguen accés a totes les ACIRE.    Online
 • Als vehicles d’ús esporàdic se’ls atorguen les autoritzacions puntuals necessàries per a circular i aparcar, fent visible la targeta de mobilitat reduïda al vehicle, i tenen accés pel carrer que sol·licitin.    Online

Autoritzacions excepcionals per realitzar operacions de càrrega i descàrrega

Es contempla la possibilitat d’atorgar un màxim de 10 autoritzacions a l’any per a accés excepcional que permeten circular per zona ACIRE amb la finalitat de realitzar operacions de càrrega i descàrrega, i en cap cas es podrà estacionar.

Online

Vehicles de les empreses concessionàries de serveis públics

Poden circular per l’ACIRE amb autorització prèvia, els vehicles que es determinen per al personal al servei de les administracions públiques quan per causa justificada en exercici de les seves funcions ho requereix mitjançant la corresponent autorització, que ha de sol·licitar el responsable del departament del qual depengui el treballador.   Presencial

Personal al servei de les administracions públiques

Pot accedir a les ACIRE quan per causa justificada en exercici de les seves funcions ho requereix mitjançant la corresponent autorització, que ha de sol·licitar el responsable del departament del qual depengui el treballador. La durada i l’horari d’aquestes autoritzacions poden variar en funció de la necessitat i la justificació de l’accés. Aquestes autoritzacions es concedeixen per a circular i aparcar per qualsevol ACIRE, si és per a prestar les seves funcions com a personal al servei de l’Administració pública.

Online

Serveis sanitaris

Serveis sanitaris: als serveis d’urgències com ambulàncies i assimilats que requereixen accés a l’ACIRE per a atendre algun tipus d’urgència o per al transport ordinari de pacients que resideixin en aquestes àrees se’ls concedeixen autoritzacions exclusivament per a circular per l’ACIRE i aparcar-hi durant el temps indispensable per a prestar el servei.  Online

Establiments hotelers o similars

Establiments hotelers o similars: els seus administradors han d’enviar a l’Ajuntament una llista dels vehicles corresponents als clients amb pernoctació, a la qual s’indiquin les següents dades:

 • DNI/NIE/passaport del client
 • nom i llinatges del client
 • la matrícula del vehicle
 • data d’entrada i sortida de l’hotel

Online

Autoritzacions temporals en cas d’obres

Autoritzacions temporals en cas d’obres: els titulars d’autoritzacions d’accés prevists als apartats residents empadronats en domicili ACIRE

 • Titulars d’establiments o comerços
 • Propietaris o arrendataris de plaça de garatge
 • Propietaris de immobles no empadronats en zona ACIRE
 • Establiments hotelers o similars

Han de sol·licitar autorització d’accés per als vehicles de les empreses que fan obres als seus immobles ubicats a la zona ACIRE, amb un màxim de 3 vehicles  Presencial

Mitjans de comunicació d’àmbit privat

Poden sol·licitar autorizació d’accés els mitjans de comunicació d’àmbit privat als següents casos:

Els mitjans de comunicació social o assimilats de titularitat privada poden sol·licitar autorització per als vehicles que són de la seva titularitat per un període màxim de 2 anys, per a donar cobertura als actes que es duguin a terme dins ACIRE en l’exercici de les seves funcions.

 Presencial

Altres entitats

Poden sol·licitar autorizació d’accés altres entitats als següents casos:

 • Les escoles o escoletes, els centres dedicats a activitats artístiques, les federacions esportives i assimilats per als seus alumnes menors de 12 anys, amb un màxim de 4 matrícules per alumne. El centre, escola, federació o assimilat és l’encarregat de facilitar a l’Ajuntament una llista amb la següent informació de cada un dels autoritzats:
  • DNI/NIE/passaport
  • nom i llinatges
  • la matrícula del vehicle
 • Entitats sense ànim de lucre de caràcter social, humanitari o assistencial per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega: han d’aportar l’acreditació de la inscripció al registre corresponent i un cop aportada han d’enviar una llista dels autoritzats amb indicació de les dades següents:
  • DNI/NIE/passaport
  • nom i llinatges
  • la matrícula del vehicle
 • Mercats o mercats ambulants ocasionals per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega: la institució pública organitzadora o col·laboradora de l’esdeveniment ha d’enviar la següent informació en relació amb els autoritzats:
  • DNI/NIE/passaport
  • nom i llinatges
  • la matrícula del vehicle
 • Col·legis oficials: han d’enviar una llista diària dels col·legiats autoritzats per a realitzar funcions de càrrega i descàrrega, amb la següent informació:
  • DNI/NIE/passaport
  • nom i llinatges
  • la matrícula del vehicle
  • data de l’accés

Online

A Les zones ACIRE de la Calatrava, Catedral, Sant Bartomeu, Santa Eulàlia Constitució, Drassana, Sant Jaume, Banc de l’Oli, Missió i el Jonquet, està instal·lat el sistema de control automàtic de lectura de matrícula.

En passar el vehicle davant el control d’accés, les càmeres llegeixen la matrícula i la comparen amb les autoritzades a la base de dades de l’ACIRE. Si la matrícula hi està donada d’alta, el sistema descarta la matrícula llegida i les fotografies realitzades. Si la matrícula no està enregistrada a la llista de les matrícules autoritzades, ni consta sol·licitud d’accés excepcional, es pot iniciar l’expedient sancionador.

Si no disposau d’autorització i heu d’accedir a una zona ACIRE amb control d’accés automàtic amb motiu justificat ho podeu fer sol·licitant permís:

– Telèfon: 971 22 55 30 / 900 705 900

– a/e: acire@palma.es

– Interfonia al mateix punt d’accés

Aquesta autorització no dóna dret a estacionar a la via pública.