Mou-te per Palma amb vehicle elèctric!


Cada vegada els vehicles elèctrics van agafant més força en el parc mòbil de les ciutats. És per això que Palma disposa de diferents punts de recàrrega
de vehicles elèctrics i a més a més promou l’ús d’aquest amb mesures com la zona O.R.A gratuïta.

Informació general

Per poder identificar els vehicles elèctrics i ser beneficiaris dels avantatges que tenen al municipi, cal disposar d’un distintiu que permeti identificar-los.

distintiu-vehicle-electric

Distintiu autonòmic de vehicle elèctric (MELIB)

En no existir un distintiu per al vehicle elèctric a nivell nacional, per part de l’Ajuntament de Palma i del Govern Balear es va impulsar la implantació del distintiu autonòmic de vehicle elèctric (conveni de col·laboració signat l’octubre de 2012) que va permetre la seva implantació en totes les Illes Balears, i al qual es van adherir diferents municipis de les illes.

Aquest distintiu, col·locat al vidre del davant del vehicle, permet identificar als vehicles elèctrics

distintiu-vehicle-electric-dgt

Distintiu ambiental 0 emissions (DGT)

La DGT classifica els vehicles en diferents categories segons criteris mediambientals, i a l’abril de 2015 posa en marxa el distintiu ambiental 0 emissions.

Els vehicles que compleixen els requisits per obtenir aquest distitntivo són:

–  Vehicle elèctric de bateria (BEV),

–  Vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV),

–  Vehicle híbrid endollable (PHEV)  amb una autonomia mínima de 40 km de forma exclusivament elèctrica

–  Vehicle elèctric de cèl·lula de combustible (FCEV).

–  Vehicle de combustió d’hidrògen  (HICEV)

Aquest distintiu es lliura en el moment de la matriculació del vehicle, i per a tots els titulars d’aquests vehicles matriculats amb anterioritat a l’aparició del distintiu se’ls ha enviat per correu. (L’organisme encarregat de la seva tramitació és la Prefectura Provincial de Trànsit). Hi ha la possibilitat de sol·licitar duplicats.

L’Ajuntament de Palma reconeix tots dos distintius indistintament per identificar visualment als vehicles elèctrics i ser beneficiaris dels avantatges destinades a aquests.

Tramitació per a l’obtenció del distintiu de vehicle elèctric “MELIB”:

 • Requisits que han de complir els vehicles: o Vehicles totalment elèctrics (BEV i REEV)
 • El Govern Balear tramita la seva expedició.
 • Es sol·licita en les oficines del registre del Govern Balear – UDIT (tràmit 033- Obtenció del distintiu de vehicle elèctric “MELIB”) i el seu lliurament és immediata.
  (Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) C / del Bastió d’en Sanoguera, 2. Tel: 971 784 995 – Fax: 971.784.556)

Mesures per afavorir l’ús del vehicle elèctric

L’Ajuntament de Palma, compromès amb el foment de les energies alternatives als combustibles fòssils, segueix afavorint i donant suport a la implantació delvehicle elèctric a l’entorn urbà en base a les directrius de les autoritats nacionals i les marcades per la Unió Europea implantant, entre altres mesures:

Els vehicles elèctrics que disposen d’algun dels distintius reconeguts (distintiu de vehicle elèctric-MELIB i /o distintiu ambiental 0 emissions-DGT) estan exclosos de la limitacions de temps i sense obligació d’obtenir el tiquet o comprovant Inherent a la normativa ORA .

Els vehicles identificats com a vehicles elèctrics poden estacionar a les zones ZAR de J. Anselm Clavé i de plaça de la Reina – Conqueridor.

Aparcament gratuït els primers 30 minuts per als vehicles elèctrics en càrrega.

Recàrrega gratuïta.

Aparcaments de rotació amb punts de recàrrega de VE.

 • Parc de la Mar (5 places)
 • Via Roma (5 places)
 • Marques de la Sènia (5 places)
 • Santa Pagesa (1plaça)
 • Manacor (1 plaça)
 • Sa Riera (1plaça)

Els vehicles identificats com a vehicle elèctric no poden circular per les Àrees de Circulació Restringida (ACIRE), ni per C. Antoni Maura direcció Pl. Reina, ni per C. Riera direcció Pl. Joan Carles I a excepció dels degudament autoritzats.

Els vehicles elèctrics tenen una bonificació en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Aquesta bonificació no és automàtica, els interessats han de sol·licitar-la a l’Ajuntament dins dels terminis establerts

(Ordenances Fiscals i de preus públics any 2016, 11300 – Impost sobre vehicles, article 5, apartats 2) i 3).

… / …

2) Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclusivament fonts d’energia no contaminant, podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. A aquest efecte, els interessats ho hauran de sol·licitar a l’Administració municipal en el termini d’un mes des de la data de matriculació, o abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’ impost.

3) Els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), que estiguin homologats de fàbrica, podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota durant els tres primers períodes impositius des de la data de la seva primera matriculació. Quan es tracti de vehicles de transport col·lectiu, amb més de 9 places inclosa la del conductor, la bonificació serà del 75%. Els interessats hauran de sol·licitar-ho en els mateixos terminis de l’apartat anterior.

Estacions de recàrrega municipals en via pública

A les places destinades a punts de recàrrega de vehicles elèctrics, els vehicles només poden ocupar-les si estan fent una recàrrega. No són places d’estacionament.

Teléfon d’incidències a les estacions de recàrrega municipals: 900 705 900

 • ARAGO Nº 2
 • SANT FERRÀN Nº 36
 • PASSEIG MALLORCA Nº 28
 • PLAÇA ALEXANDER FLEMING
 • JOAN MARAGALL – AVINGUDES
 • FRANCESC FIOL I JUAN 12
 • BALANGUERA 29
 • SANT MIQUEL 77
 • PL. REINA 3
 • SETZE DE JULIOL 83
 • JAUME III nº 18
 • ARAGO nº 4
 • JOSEP TOUS I FERRER – PLAÇA COMTAT DEL ROSSELLO
 • CONQUISTADOR – PL DE LA REINA
 • SANT MIQUEL Nº 68

Targeta per a la recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega municipals.

Per accedir als punts de recàrrega instal·lats per l’Ajuntament de Palma a la via pública es necessita una targeta de recàrrega.

L’Ajuntament de Palma ha arribat a un acord amb la Conselleria d’Energia i Canvi Climàtic per a l’ús d’una targeta que permeti a més d’usar-la en els punts de recàrrega instal·lats per l’Ajuntament de Palma, usar-la en els punts que ha promogut el Govern Balear en municipis de les Illes Balears (en l’actualitat uns 150 punts de recàrrega).

La targeta de recàrrega de vehicles elèctrics l’emet la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

Els requisits per obtenir-la són:

 • És necessari que disposin del distintiu de VE MELIB o tractar-se de vehicles híbrids endollables amb distintiu de la DGT 0 emissions.

Si ja disposa de la targeta de VE MELIB o del distintiu de la DGT 0 emissions si és vehicle Híbrid endollable el titular de la targeta / distintiu s’haurà d’adreçar a:

 

Govern de les Illes Balears

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

C / Gremi de Corredors núm. 10

07009 Palma

http://energia.caib.es/

Tel. 971177706

 

La targeta de recàrrega emesa per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic:

 

Servirà per a tots els punts de recàrrega subvencionats pel Govern dels Illes Balears (uns 150).

– De moment és gratuïta i sense límit de recàrregues.

– Als punts de recàrrega només és pot recarregar, no estacionar.

Enllaços d’interès

 • Distintiu ambiental facilitat per la DGT: Veure web
 • Distintiu autonòmic (MELIB): Veure web

Mapa punts de recàrrega

DADES D'INTERÈS:

Punts públics de recàrrega

Places pàrquing vehicle elèctric