Informació general

Amb la paraula ZAR es denominen les zones de circulació amb aparcament restringit, i destinat a residents autoritzats o d’altres vehicles especials/exempts d’autorització, regulades a l’article 28 de l’Ordenança municipal de circulació.

Al municipi de Palma actualment hi ha 2 zones d’aparcament restringit:

  • Eix plaça de la Reina – Conquistador – Victòria – Palau Reial – plaça del Mercadal
  • Josep Anselm Clavé – Bartomeu Ferrà – Llorenç Vicens

Totes les entrades a les ZAR estan senyalitzades mitjançant senyals verticals complementats per senyalització horitzontal de color taronja.

Altres consideracions generals:

Ser resident autoritzat, vehicle especial o exempt d’autorització no eximeix de respectar les reserves existents (càrrega i descàrrega, motos, galeres, vehicle elèctric, contenidors, PMR, etc.) tal com recull l’Ordenança municipal de circulació.

Pel que fa aquest tema cal tenir en compte que segons l’article 57 de l’Ordenança municipal de circulació, els espais reservats per a càrrega i descàrrega, i els que puguin estar afectats per un horari limitat en la seva utilització, quan estan situats a zona de l’ORA o ZAR fora de l’horari de la seva concessió queden subjectes a la normativa d’aquestes zones.

Finalment, no s’ha d’oblidar que les zones ZAR de Palma es troben dins l’àmbit de l’ORA i per això el compliment de la normativa ORA no s’eximeix.

Residents autoritzats:

  • Eix plaça de la Reina – plaça del Mercadal

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/2 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/2 de l’ORA (Constitució, Mercat, Drassana i Sant Jaume) poden estacionar a la plaça de la Reina, excepte les places del lateral de l’Hort del Rei i el c. del Conquistador (lateral de nombres parells).

 

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/1 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/1 de l’ORA (la Calatrava, Catedral, Santa Eulàlia i Sant Bartomeu) poden estacionar a tota la zona ZAR de l’eix plaça de la Reina –plaça del Mercadal, excepte les places situades al sector 1/2 de l’ORA (vegeu el paràgraf anterior).

  • Josep Anselm Clavé

Els vehicles que disposen de distintiu de resident del sector 1/3 de l’ORA o de la targeta de resident de qualsevol dels ACIRE situats al sector 1/3 de l’ORA (Banc de l’Oli i Missió).

Vehicles especials o exempts d’autorització:

  1. Els destinats a transport de mercaderies per a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega, en l’horari que autoritzi la Batlia.
  2. Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes, i les bicicletes.
  3. Els de serveis de seguretat, sanitaris i de prevenció d’incendis, i els proveïts de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
  4. Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat, la Comunitat Autònoma, el Consell Insular o el Municipi, que estiguin destinats directament i exclusiva a prestar els serveis públics de la seva competència, quan duguin a terme aquests
  5. Els vehicles de companyies de serveis generals o concessionaris/contractistes de serveis públics, quan realitzin treballs o serveis als dits vials.
  6. Els vehicles elèctrics dotats del distintiu corresponent (distintiu autonòmic MELIB i/o distintiu zero emissions DGT).

Enllaços d’interès

Zones Z.A.R.