Icon com homologar vehicle

COM HOMOLOGAR UN VEHICLE

Cal emplenar una instància, i donar-li entrada en qualsevol punt on existeixi un Registre Municipal de l’Ajuntament de Palma. Aquesta instància, haurà d’anar acompanyada d’un catàleg del vehicle en format color, així com d’un certificat emès per un laboratori homologat en el qual figuri que el vehicle en qüestió compleix amb tots els requisits dimensionals reflectits en la Norma UNE 26-363-85. Complert això, els Serveis Tècnics del Departament de Mobilitat, mitjançant informe tècnic entraran a valorar la idoneïtat del vehicle en relació al servei d’autotaxi a Palma, així com per a determinar la seva classificació.

Convocatòria de subvencions als titulars de llicències municipals d’autotaxi per a promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l’any 2017.

veure convocatòria

Requisits sobre la transparència dels vidre dels vehicles d’auto-taxi

veure decret

Calendari de revisions de Taxi 2020:

veure document