Una nova Mobilitat ha arribat per quedar-se…

Què és un VMP?

Característiques d’un VMP

Recorda que…

Vehicles de mobilitat personal

Els VMP poden definir-se com a vehicles capaços d’assistir l’ésser humà en el seu desplaçament personal, els quals, per la seva construcció, poden excedir-ne les funcions i estar dotats de motor elèctric.

A l’efecte d’aquesta normativa es consideren vehicles de mobilitat personal (VMP) els patinets sense selló i els segways impulsats per un motor elèctric de potència inferior a 1 kW.

  1. No es permet circular per les vies de la ciutat amb vehicles de mobilitat personal si no compleixen els requisits tècnics de certificació establerts o els requeriments d’homologació prevists a la normativa aplicable.
  2. Es prohibeix la circulació dels VMP a les voreres, les places, els parcs, els jardins i altres espais públics destinats en exclusiva als vianants.
  3. S’han de respectar en tot moment les normes generals de circulació establertes tant a l’Ordenança de circulació com a la normativa i la legislació de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial.
  4. Els VMP que circulin per qualsevol calçada han de disposar de timbre, sistema de frenada, llums i elements reflectants homologats, i la persona que els utilitzi ha de mantenir-se dreta; es recomana que utilitzi casc homologat i guardapit reflectant.
  1. Pels carrils bici, amb les mateixes condicions que els cicles.
  2. Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
  3. Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

Descàrrega d’arxius