Ampliació zona ORA al carrer de Jesús

L’ampliació de l’ORA al carrer de Jesús pretén donar resposta a la mesura 35 del PMUS, la qual proposa ampliar l’àrea regulada per mitjà d’eixos 0/0 a zones perimetrals de l’àmbit ORA en aquelles vies que compleixin, de forma notable en termes generals i ja sigui en major o menor mesura en termes individuals, les següents condicions:

  • Significativa activitat terciària
  • Saturació de l’aparcament
  • Indisciplina de l’aparcament

Això fa que precisament el carrer de Jesús sigui tan susceptible de ser regulat com un eix 0/0.

Amb la implantació del carrer de Jesús com a zona 0/0 i, una vegada realitzats els corresponents estudis detallats, s’ha considerat que la millor manera de dur a terme l’ampliació (tipus taca) és entre dos eixos 0/0 tancant les places al seu abast, perquè comporta el creixement més natural. Per això s’ha determinat que l’ampliació estigui fitada entre els eixos 0/0 de Jesús i General Riera (existent) i superiorment per Lluís Vives com a via de connexió entre ambdues.

Atès que la zona ampliada confronta amb General Riera, pertanyent al sector 2/3, la present ampliació localitzada seguirà la mateixa codificació tarifària (2/3).

Amb això s’obté aproximadament un total de 316 places, de les quals 33 corresponen a places 0/0.

 

En aquest plànol podeu observar en detall els carrers inclosos a l’ampliació.

Segons l’article 65 de l’Ordenança municipal de circulació, amb la finalitat de garantir la rotació d’aparcaments, a les vies amb denominació 0/0 només està autoritzat l’estacionament als vehicles que utilitzin comprovant o tiquet, sense que, per tant, pugui fer-s’hi ús del distintiu de resident.

A més, queda prohibit l’estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes, i de bicicletes, als estacionaments senyalitzats per a automòbils a les vies incloses a les zones 0/0.

 

Respecte a la ubicació de l’eix 0/0 al carrer de Jesús, s’ha considerat com a escenari més favorable situar-lo en els números parells (costat col·legi) principalment per dos motius:

  • Aconseguir una major línia de places (nombre i extensió)
  • Allunyar-se del carril bici amb l’objectiu de minimitzar el risc d’accident per interferència amb aquest en les maniobres d’estacionament.

D’acord amb l’article 63 de l’Ordenança municipal de circulació, els propietaris de vehicles que siguin persones físiques i que es trobin empadronats i amb domicili de fet a zona d’ORA, poden obtenir un distintiu de resident que els permetrà acollir-se a les exclusions de l’article 61 de l’Ordenança, únicament en l’àmbit del sector en el qual se situï el seu domicili i als llocs no prohibits per una norma general o per alguna senyalització restrictiva operant en cadascun dels sectors. L’exclusió no serà aplicable quan l’estacionament estigui catalogat com a zona 0/0.

 

En el cas de l’ampliació, poden sol·licitar distintiu de resident tots els propietaris de vehicles que siguin persones físiques que es trobin empadronades i amb domicili dins la trama groga, a part d’aquells ciutadans que ja gaudien d’aquest privilegi al sector 2/3.

 

Amb aquesta configuració es pretén, entre altres efectes, facilitar l’estacionament al resident versus el forà, perquè el resident pot estacionar gratuïtament (després d’abonar la quota anual de 24 €) a totes les places del sector que li corresponguin (no només dins l’ampliació), excepte en aquelles places prohibides per una norma general o senyalització restrictiva com reserves de PMR, motos, càrrega i descàrrega, etc.